Warunki korzystania z usługi

Data wejścia w życie: 22-05-2023

Prosimy zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi („Warunki”) przed skorzystaniem z naszej strony internetowej https://nauta.edu.pl/, zwanej dalej „Usługą”, prowadzoną przez merton „my”. Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich użytkowników Usługi, w tym, lecz nie ograniczając się do odwiedzających, klientów i współtwórców.

Akceptacja warunków

Każdy użytkownik, korzystając z Usługi, akceptuje niniejsze Warunki.

Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. Zmiany te będą miały skutek od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne sprawdzanie naszych Warunków, aby być świadomym wszelkich zmian.

Uprawnienia użytkownika

Korzystanie z Usługi jest ograniczone do osób uprawnionych. Użytkownik musi spełniać wymagania dotyczące wieku, zgody prawnej i innych kryteriów ustalonych przez nas w celu uzyskania dostępu do Usługi.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące treści dostępnych w ramach Usługi (np. teksty, grafiki, logo, filmy itp.) należą do nas lub naszych licencjodawców. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania ani wykorzystywania tych treści bez naszej wyraźnej zgody.

Konta użytkowników

Aby korzystać z niektórych funkcji Usługi, użytkownik może być zobowiązany do utworzenia konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem swojego konta. Użytkownik zgadza się poinformować nas o wszelkim nieuprawnionym użyciu swojego konta lub naruszeniu bezpieczeństwa.

Zachowanie użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym i Warunkami. Użytkownik nie może zamieszczać treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z prawem, szkodliwym lub naruszającym prawa innych osób.

Własność treści

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do treści, które tworzy i udostępnia za pośrednictwem Usługi. Użytkownik udziela nam licencji na korzystanie z tych treści w związku z działalnością Usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści, które udostępnia, i zapewnia, że ma prawo do udzielenia nam takiej licencji.

Linki do stron trzecich

Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność tych zasobów ani za treści, produkty lub usługi dostępne na tych stronach. Korzystanie z tych stron trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Wyłączenie gwarancji

Usługa jest świadczona „tak jak jest” i „tak jak dostępna”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Usługi, w tym, lecz nie ograniczając się do gwarancji zgodności z jakimikolwiek celami, niezawodności, dokładności czy niezakłóconego dostępu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z korzystania z Usługi lub związane z nią. W zakresie dozwolonym przez prawo, nie będziemy odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub następcze szkody ani za utratę zysków, danych, reputacji lub innych niematerialnych strat.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają polskiemu prawu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce.

Każdalitwo postanowień

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwalne, pozostałe postanowienia nadal będą obowiązywać w pełnym zakresie.

Całkowite porozumienie

Niniejsze Warunki stanowią całościowe porozumienie między użytkownikiem a nami w odniesien iu do korzystania z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem: [adres kontaktowy]. Korzystając z Usługi, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Warunkami korzystania, zrozumiałeś je i zgadzasz się z nimi.

Back to top button